Tomoko kawai| Humboldt Universität zu Berlin – Exhibition

Tomoko Kawai [Detour] foto Installation
Mori Ogai Gedenkstätte Humboldt Universität zu Berlin 

2. Juli bis 30. Juli 2018